AdsPower
AdsPower

CapSolver

Singapore

Specialize in solving all types of captchas and anti-bot measures, such as:

Firefox Add-ons supported

reCAPTCHA v2 / v3

reCAPTCHA Enterprise

FunCaptcha

hCaptcha

ImageToText

Amazon AWS WAF

Akamai BMP & WEB


Discount for AdsPower's users:
Using bonus code "ADSPOWER" to get 8% extra balance.

CapSolver

Các dịch vụ

Nhà cung cấp dịch vụ mạng

Công cụ tự động hóa

Kiểu hợp tác

Đối tác giới thiệu

Khu vực phục vụ

Toàn cầu

Kết nối và phát triển cùng với AdsPower
Áp dụng ngay bây giờ